RACE INFO / GWYBODAETH RAS

Registration opens at 9:30am on race day and closes 15 minutes before the relevant event start time.

The Red Kite Challenge headquaters are located at the Woodlands Caravan Park on the edge of Devil’s Bridge, three miles from Ponterwyd on the A44 which is itself 12 miles inland from Aberystwyth. For SATNAV users the postcode is: SY23 3JW.

Race scheduling is as follows (it is recommended entrants register at the latest 30 minutes before their event start):

 • 11:00 Start of walk along metric half / half marathon route
 • 11:00 Start of U14 race (about 3k)
 • 11:20 Start of U16 race (about 5k)
 • 11:40 Start of U18 race (about 6k)
 • 14:00 Start of run along metric half marathon (13.1k) route to include U20 male & female race inc. University Student Championships
 • 14:00 Start of run along full half marathon route

THE WALKS
These will follow the running route. Those doing the metric 1/2 will break off part way (as the metric 1/2 runners will do) while those doing the full half marathon walk will continue along the full loop.

 METRIC HALF MARATHON TRAIL RACE
This is a recent addition in response to feedback from the running community. We wanted to provide the shorter option for people relatively new to running or new to running off road who wanted to make the step to a shorter trail race before doing the full half marathon. Formerly a 10k, this year we have decided to develop the race as a metric half marathon (13.1k). This race is a great introduction to trail running for anyone dipping their toe in the water – challenging enough, but a nice step up to longer trail races.

RAS Y BARCUD – HALF MARATHON RACE
This is a testing 13.1 miles starting at the caravan site meandering its way up to the Arch. On the way you will negotiate several steep hills in the forest and plenty of ups and downs on forest roads, tracks and trails. After visiting the highest point near the Cefn Croes windfarm you will work your way down to the famous Arch. From there you will climb to the viewpoint before a predominantly downward section back to Devil’s Bridge. Be warned – near the end there are some stiff ‘ups’ to test tired legs.

JUNIOR RACES AGE CATEGORIES

Junior races age groups are as follows:

Under 18 – Birth years 2007, 2008
Under 16 – Birth years 2009, 2010
Under 14 – Birth years 2011, 2012

FURTHER INFORMATION

 • We are honoured to have been given the responsibility to hold the Welsh Championships and West Wales Championships for the senior half marathon and all junior age groups
 • The half marathon is a trial for representing the Welsh senior team at the Trail de Guerledan in Brittany (selection policy)
 • The under 18s race is also a trial for the WMRA International Youth Cup (selection policy)
 • All courses are well marshalled and sign posted
 • On site there is a cafe serving hot and cold food and drinks which will be open for supporters and athletes to use. There is also adequate parking on site and at the Hafod Hotel car park which is a 2 minutes’ walk from the start. Showers and changing are available on site but a small charge will be levied for the use of the those facilities. We will be providing all the usual refreshments including Anne Bunton’s Bara Brith
 • A full copy of the races’ terms and conditions can be found here: Red Kite Challenge 2022 Terms and Conditions

Entries for the 2024 race are now open.  YOU MUST HAVE ENTERED BY THIS DATE TO QUALIFY FOR THE CHAMPIONSHIP RACES AND TO GUARANTEE YOUR EXCLUSIVE RACE GIFT.

IMPORTANT – PLEAS NOTE THAT YOU MUST ENTER RAS Y BARCUD IN ADVANCE BY THE CLOSING DATE OF 20 APRIL. Entries on the day will be available for Metric 1/2 Marathon only.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact the race organiser at rasybarcud@gmail.com.


Bydd cofrestru’n agor am  9:30am ar ddiwrnod y ras, ac yn cau 15 munud cyn y ras dan sylw.

Lleoliad Sialens y Barcud Coch ydy Parc Carafannau Woodlands ger Pontarfynach, dair milltir o Bonterwyd ar yr A44 sydd rhyw 12 milltir tua’r dwyrain o  Aberystwyth. Ar gyfer eich SATNAV y cod post ydy: SY23 3JW.

Dyma amserlen y rasys ( rydym yn argymell i bawb sy’n rhedeg i gofrestru o leiaf 30 munud cyn dechrau eu ras):

 • 11:00 dechrau’r daith gerdded ar y cwrs hanner marathon metrig / hanner marathon
 • 11:00 Dechrau’r ras dan 14 oed (tua 3k)
 • 11:20 Dechrau’r ras dan 16 oed (tua 5k)
 • 11:40 Dechrau’r ras dan 18 (tua 6k)
 • 14:00 Dechrau’r ras hanner marathon metrig (13.1k) gan gynnwys y bechgyn a merched dan 20 oed, a hefyd Pencampwriaeth Prifysgolion Cymru
 • 14:00 Dechrau ras yr Hanner Marathon llawn

Y TEITHIAU CERDDED
Bydd rhain yn dilyn y cyrsiau rhedeg. Bydd y sawl sy’n gwneud y 1/2 Marathon Metrig yn torri i gyfeiriad gwahanol mewn man penodol (fel y rhedwyr1/2 Marathon Metrig)  tra bod y sawl sy’n gwneud yr hanner marathon yn parhau i wneud y lwp llawn.

RAS TRÊL HANNER MARATHON METRIG
Mae’r ras hon yn ychwanegiad mwy diweddar yn dilyn adborth gan y gymuned redeg. Roeddem yn awyddus i gynnig opsiwn byrrach i bobl sydd wedi dod i redeg yn fwy diweddar, neu’n fwy newydd i redeg trêl, ac sydd am wneud eu cam cyntaf ar y llwybrau cyn camu ymlaen i wneud yr hanner marathon. Eleni rydym wedi penderfynu datblygu’r ras o 10k i fod yn 1/2 Marathon Metrig (13.1k) ac mae’n gyflwyniad gwych i redeg trêl – digon heriol, ond yn gam cyntaf da cyn taclo’r pellteroedd hirach ar y llwybrau.

RAS Y BARCUD – Y RAS HANNER MARATHON 
Dyma ras 13.1 milltir heriol sy’n dechrau yn y maes carafannau cyn crwydro’r llwybrau i fyny at y Bwa enwog. Ar y ffordd byddwch yn  dringo sawl rhiw serth yn y goedwig gyda digon o lethrau amrywiol ar ffyrdd coedwigoedd, traciau a llwybrau.  Ar ôl cyrraedd safle uchaf y ras ger fferm wynt  Cefn Croes byddwch yn rhedeg i law i gyfeiriad y Bwa cyn dringo i safle golygfa ac yna cwympo’n bennaf yn ôl i gyfeiriad Pontarfynach. Er hynny, byddwch yn barod am un ddringfa heriol gyda choesau blinedig tua’r diwedd!

CATEGORIAU OEDRAN RASYS IEUENCTID

Mae’r oedrannau ar gyfer y rasys iau fel a ganlyn:

Dan 18 – blynyddoedd geni 2007, 2008
Dan 16 – blynyddoedd geni 2009, 2010
Dan 14 – blynyddoedd geni 2011, 2012

GWYBODAETH YCHWANEGOL

 • Rydym yn falch iawn o’r cyrifoldeb i gynnal Pencampwriaethau Cymru a Pencampwriaethau Gorllewin Cymru yn y ras hanner marathon ac yn yr holl rasys ieuenctid.
 • Mae’r hanner marathol yn ras ddethol ar gyfer cynrychioli tîm Cymru yn y  Trail de Guerledan in yn Llydaw (polisi dethol)
 • Mae’r ras gan 18 oed hefyd yn ras ddethol ar gyfer Cwpan Ieuenctid Rhyngwladol WMRA (polsi dethol)
 • Mae’r cyrsiau i gyd wedi eu harwyddo’n dda ac yn cael eu stiwardio
 • Mae caffi ar y safle sy’n gweini bwyd a diod cynnes ac oer ac a fydd ar agor i gefnogwyr ac athletwyr ar y dydd. Mae digon o lefydd parcio ar y safle ac ym maes parcio Gwesty’r Hafod gerllaw.  Mae cawodydd ac ystafelloedd newid ar y safle ond bydd tâl bychan ar gyfer defnyddio’r adnoddau hyn. Bydd lluniaeth arferol i’r rhedwyr, gan gynnwys bara brith enwog Anne Bunton
 • Mae copi llawn o delerau ac amodau’r ras fan hyn: Red Kite Challenge 2022 Terms and Conditions

Mae modd cofrestru nawr ar gyfer ras 2023 – RHAID I CHI GOFRESTRU ERBYN Y DYDDIAD HWN I FOD YN GYMWYS AR GYFER Y PENCAMPWRIAETHAU AC I WARANTU EICH ANRHEG ECSGLIWSIF.

PWYSIG – NODER BOD RHAID COFRESTRU YMLAEN LLAW AR GYFER RAS Y BARCUD ERBYN Y DYDDIAD CAU 20 EBRILL.  Bydd cofrestru ar y dydd ar gyfer yr 1/2 Marathon Metrig yn unig.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach yna mae croeso i chi gysylltu â Chyfarwyddwr y Ras – rasybarcud@gmail.com.

5 Comments Add yours

 1. Cheryl is interested in you! More info: http://inx.lv/wFSu?h=c3200ba2da4f8b0cacbb79c52c4654d0- says:

  refc261p

 2. Have you ever tried this sex game before? GIVE IT A TRY: https://localgirlplace.life/?u=2vtpd0d&o=ywuguu9&m=1&h=15734653b8be1dc136a317042cb663c1- says:

  jbog3as

Leave a Reply

Your email address will not be published.